Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Petra Ruijgrok Trainingen

Algemene voorwaarden 2020

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen welke door Petra Ruijgrok Trainingen worden verzorgt.

Aanmelding
1. Aanmelding voor een cursus kan online, telefonisch, per mail, of persoonlijk. 
2. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden door de kandidaat.
3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven d.m.v. een handtekening en/of  bedrijfsstempel.
4. Petra Ruijgrok Trainingen kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

 

Cursussen
5. Petra Ruijgrok Trainingen verzorgt de cursus overeenkomstig de in haar documentatie en/of offerte omschreven methoden.
6. Petra Ruijgrok Trainingen draagt zorg voor het bij de opleiding behorend lesmateriaal (indien benodigd). 

 

Annulering cursussen en of opleidingen
7. Annulering van de inschrijving voor een theoretische opleiding is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus. In dit geval zal een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten en het examengeld in rekening worden gebracht.
8. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt zonder aan punt 7. te hebben voldaan, wordt het gehele cursusgeld en examengeld in rekening gebracht.
9. Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft Petra Ruijgrok Trainingen het recht tot 5 werkdagen van tevoren de cursus te annuleren of verplaatsen. Reeds betaald cursusgeld zal terugbetaald worden. 

 

Annulering algemeen
10. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (niet via sms of e-mail) tijdens kantoortijden van Petra Ruijgrok Trainingen te gebeuren. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen.
11. Petra Ruijgrok Trainingen heeft het recht om de opleidingen te verplaatsen.

Betaling
12. Betaling dient vooraf aan de cursus of opleiding geschieden indien dit is afgesproken.
13. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, behoudt Petra Ruijgrok Trainingen zich het recht om de besproken opleiding of cursus te annuleren, en om 10% van het factuurbedrag te factureren als zijnde administratie kosten. 
14. Indien de cursist in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Petra Ruijgrok Trainingen de vordering ter  incasso uit handen geven aan een derde. Petra Ruijgrok Trainingen is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.
15. Door Petra Ruijgrok Trainingen verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
16. De cursist dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en alle voor de betreffende opleiding wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.
17. Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van cursus gelden plaatsvinden.
18, Petra Ruijgrok Trainingen volgt m.b.t. de examen aanvraag de regels van het desbetreffende exameninstituut.
19. Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige examengeld worden berekend. Annulering van theorie examens t.b.v. beroepsopleidingen is niet mogelijk.
20. Wanneer een examen of toets buiten de schuld van Petra Ruijgrok Trainingen geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld bij het niet in het bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs op de dag van het examen, vindt er geen restitutie  plaats van reeds betaalde examengelden.

 

Aansprakelijkheden
21.Indien de cursist tijdens de opleiding niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan, zullen daaruit voortvloeiende bekeuringen, schades en aansprakelijkheden op de cursist worden verhaald.
22. Petra Ruijgrok Trainingen ziet af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding waarbij de cursist voorafgaand aan de cursus reeds in het bezit is van alle wettelijk verplichte documenten om het tijdens de cursus gebruikte voertuig zelfstandig te mogen besturen. ( BIJVOORBEELD, V training ,Nascholing Beroepschauffeur, HNR, Rijstijl Analyse, bijles, etc)

 

Slotbepaling
Op alle geschillen tussen de cursist en Petra Ruijgrok Trainingen is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl de rechtbank te Den Haag bevoegd is bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.