Privacybeleid Petra Ruijgrok Trainingen

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacybeleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, inschrijft voor een cursus/training en waarom we deze gegevens verzamelen.

Petra Ruijgrok Trainingen is sinds 2013 een trainingsbureau. Ten behoeve van deze activiteiten worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Petra Ruijgrok Trainingen behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Petra Ruijgrok Trainingen, Industrieweg 23, 2382 NS Zoeterwoude, kamer van koophandel nummer 57515093.

 

 1. Doelgroepen waarvan gegevens worden vastgelegd:
 • Cursisten die een opleiding, training of examen bij ons gaan volgen, op dit moment volgen of hebben gevolgd.
 • Contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten, hierna te noemen opdrachtgever.
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en producten.
 • Leveranciers (zoals freelance docenten e.a.).

Let op:
Als jouw bedrijf of organisatie (opdrachtgever) persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, zijn zij verplicht om haar medewerkers hierover te informeren. Jouw bedrijf kan dit privacybeleid aan de medewerkers geven.

 1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • Het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, cursus, coaching en persoonlijke testen.
 • Het voldoen aan informatieverzoeken van de opdrachtgever.
 • Je studievoortgang, -resultaten en diploma aan jou en/of onze opdrachtgever en/of externe registers terugkoppelen.
 • Het toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen.
 • Het toegang geven tot online leertrajecten.
 • Het bekendmaken van informatie over deelnemers via de website/leerportaal.

 

 1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • BSN-nummer.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie t.b.v. lunch of diner).

 

 1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
 • Degenen die belast zijn met de hierboven onder 2 opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij deze werkzaamheden.
 • De opdrachtgever.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke plicht.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie).

 

 1. Geheimhouding

Medewerkers van Petra Ruijgrok Trainingen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben hiervoor getekend. Iedereen gaat zorgvuldig om met de gegevens die je ons hebt toevertrouwd in overeenstemming met de wet AVG. Voor zover Petra Ruijgrok Trainingen derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor haar dienstverlening, sluit zij daarmee een verwerkersovereenkomst waardoor geheimhouding van persoonsgegevens geborgd is.

 

 1. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Deze gegevens worden door Petra Ruijgrok Trainingen niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van opdrachtgever of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, zoals onze accreditatie- of andere wettelijk organisaties t.b.v. scholingsresultaten.

De gegevens worden in principe uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

 1. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Petra Ruijgrok Trainingen heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Privacygevoelige gegevens worden gebruikt voor de periode in overeenstemming met de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft.

 

 1. Verstrekking van gegevens binnen Petra Ruijgrok Trainingen

Persoonsgegevens worden binnen Petra Ruijgrok Trainingen uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Petra Ruijgrok Trainingen die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden

Petra Ruijgrok Trainingen zal de persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • Wij worden geholpen door andere dienstverleners om onze dienstverlening optimaal te houden. Wanneer wij gegevens met hen delen, delen wij alleen datgene wat noodzakelijk is voor de opdracht. Ook leggen wij afspraken over de omgang met persoonsgegevens vast in een verwerkersovereenkomst, waardoor de verwerker voldoende gewaarborgd is ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Petra Ruijgrok Trainingen op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 1. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de opdrachtgever als deelnemer hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving. Indien een opdrachtgever, deelnemer of gebruiker van deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het privacybeleid van Petra Ruijgrok Trainingen kan hij/zij een e-mail te sturen naar onderstaand contactadres.

 

 1. Cookies

Petra Ruijgrok Trainingen maakt gebruik van cookies op de website om jou optimaal van dienst te zijn. Cookies zijn informatiebestandjes die op je computer worden geplaatst of uitgelezen. Dat gebeurt via de webbrowser op jouw device (PC, tablet of smartphone). Wij gebruiken deze informatie om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en te beschermen (technische of functionele cookies). Wij maken geen gebruik van andere soorten cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken en of om persoonlijke profielen van u op te bouwen.

 1. Wijzigingen in het Privacybeleid

Petra Ruijgrok Trainingen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de pagina van de website bekend worden gemaakt. Petra Ruijgrok Trainingen adviseert opdrachtgevers, deelnemers en gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Je gegevens worden door Petra Ruijgrok Trainingen zorgvuldig beheerd. Mocht je vinden dat dit niet het geval is, of heb je andere vragen betreffende de privacy, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bij escalatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Onze contactgegevens:
Industrieweg 23
2382 NS Zoeterwoude

06-52318755
petraruijgrok@gmail.com
www.petraruijgroktrainingen.nl